New article on Judicial Ideology of the Slovenian Constitutional Court

My research article on »Authoritarian Dimension of Judicial Ideology of the Slovenian Constitutional Court« has now been published in Croatian and Comparative Public Administration, Vol. 20 No. 4 (2020), 733-760. Here is the abstract:

After the democratization and independence of Slovenia, the Constitutional Court has generated the paradigm reform in the Slovenian constitutional system by protecting individual rights against the heritage of the former system. The constitutional judges are not blank slates, but individuals embedded in their private and professional environments. In the past three decades, the Court has delivered several seminal decisions concerning the protection of the rule of law, human rights, and constitutional democracy. What motivates constitutional judges to protect individual rights in some cases and show preference for the preservation of authority and stability of the existing legal system in others? The article is based on the empirical research measuring the presence of judicial ideology at the Constitutional Court of Slovenia in three mandates (1993–1997, 2002–2006, 2011–2016). The methodological and theoretical model aims to measure economic, social, and authoritarian dimensions of judicial ideology (three-fold judicial ideology model). The research group has analysed the decisions and separate opinions of the Constitutional Court from selected periods based on hypotheses provided by the model. This article intends to present and analyse the research results concerning the authoritarian dimension of judicial ideology. More specifically, it examines the level of authoritarianism of the Slovenian Constitutional Court in its judicial decision-making during the three mentioned mandates. Through the obtained empirical results, the paper seeks to strengthen fair, impartial, and independent functioning of the Slovenian Constitutional Court and its respective judges.

CALL FOR PAPERS FOR SPECIAL ISSUE OF DIGNITAS

CALL FOR PAPERS FOR SPECIAL ISSUE OF

DIGNITAS – SLOVENIAN JOURNAL FOR HUMAN RIGHTS

Epidemic

**

Editorial Board of the Journal Dignitas – Journal for Human Rights – is inviting authors to submit papers for a special issue dedicated to the theme Epidemic. The special issue, the idea for which stems from the circumstances surrounding COVID-19, wishes to address the topic of epidemic from different aspects – human rights, law, economics, economic, public health, psychology and other topics

 All interested contributors are highly encouraged to submit their manuscripts/papers in a form of essays, discussions or scientific papers to the e-mail dignitas@fds.si or publishing@nova-uni.si.

The deadline for submission of papers is 30 October 2020.

All contributions will be peer-reviewed and published in the printed magazine Dignitas in the second part of 2020. The e-version of articles will later also be available in full text (with assigned DOI® numbers).

About the Journal Dignitas

Dignitas is an interdisciplinary Slovenian journal specialized in publication of peer-viewed scientific and professional articles in the field of humanities and social sciences in Slovenian or English language. Basic editorial orientations are directed broadly to human rights law, the judgments of the European Court of Human Rights, related sociological, philosophical and historical studies, legal comments, key documents, studies, opinions and conclusions of the European Commission for Democracy (Venice Commission, Council of Europe); or to other information on important events in the field of human rights protection in Slovenia and the international environment.

For submissions or inquiries for any additional information, please contact us at dignitas@fds.si or publishing@nova-uni.si.

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV ZA POSEBNO ŠTEVILKE REVIJE DIGNITAS

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV ZA POSEBNO ŠTEVILKO

REVIJE DIGNITAS – SLOVENSKE REVIJE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

EPIDEMIJA

**

Uredništvo Dignitasa – slovenske revije za človekove pravice – vabi avtorje k oddaji prispevkov za posebno interdisciplinarno številko revije Dignitas na temo Epidemije. Posebna številka je namenjena obravnavi epidemije koronavirusa z različnih vidikov, denimo: človekovih pravic, javnega zdravja, prava, ekonomije, humanistike, psihologije in drugih vidikov.

Vabimo vas, da prispevke v obliki eseja, razprave ali znanstvenega članka, pošljete na e-naslov uredništva: dignitas@fds.si ali naslov založbe publishing@nova-uni.si.

Rok za oddajo prispevkov je 30. oktober 2020.

Vsi prispevki bodo recenzirani in objavljeni v tiskani reviji Dignitas, izdani v decembra 2020, kasneje pa dosegljivi v polnem besedilu na spletu.

O reviji Dignitas

Dignitas je interdisciplinarna slovenska revija, ki objavlja recenzirane znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku s področja humanistike in družboslovja. Njene temeljne usmeritve se vežejo širše na pravo človekovih pravic, na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, povezane sociološke, filozofske in zgodovinske študije, pravne komentarje, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo (Beneške komisije) oz. na druge informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okolju.

Dodatna vprašanja v zvezi z revijo ali pozivom lahko naslovite na navedena e-poštna naslova.

Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 85-86

Izšla je nova številka znanstvene revije Dignitas – edine slovenske revije za človekove pravice (št. 85-86, april 2020)! Zahvaljujem se vsem avtorjem za odlične prispevke! / The new issue of Dignitas – Slovenian Journal of Human Rights has been published!

Matej Avbelj, Jernej Letnar Černič, The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond. Oxford, Hart (Bloomsbury), 2020

Matej Avbelj, Jernej Letnar Černič, The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond. Oxford, Hart (Bloomsbury), 2020.

9781509915057

Since 2010 the European Union has been plagued by crises of democracy and the rule of law, which have been spreading from Central and Eastern Europe (CEE), catching many by surprise. This book argues that the professed success of the 2004 big bang enlargement mirrored the Potemkin villages erected in the new Member States on their accession to Europe. Slovenia is a prime example. Since its independence and throughout the accession process, Slovenia has been portrayed as the poster child of the ‘New Europe’. This book claims that the widely shared narrative of the Slovenian EU dream is a myth. In many ways, Slovenia has fared even worse than its contemporary, constitutionally-backsliding, CEE counterparts. The book’s discussion of the depth and breadth of the democratic crises in Slovenia should contribute to a critical intellectual awakening and better comprehension of the real causes of the present crises across the other CEE Member States, which threaten the viability of the EU and Council of Europe projects. It is only on the basis of this improved understanding that the crises can be appropriately addressed at national, transnational and supranational levels.

Komentar Ustave Republike Slovenije (2019)

Založba Nove univerze je v lanskem letu pod uredništvom Mateja Avblja in s sodelovanjem številnih slovenskih pravnih strokovnjakov izdala nov komentar Ustave Republike Slovenije. Starejši komentar je dostopen na naslednji elektronski povezavi.

KURS

 

Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 83-84

Izšla je nova številka znanstvene revije Dignitas – edine slovenske revije za človekove pravice (št. 83-84)! Tokratna številka je posvečena deseti obletnici uveljavitve Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zahvaljujem se gostujoči urednici Katarini Vatovec za skrbno uredniško delo in vsem avtorjem za prispevke.ovitek hrbet 17 mm-page-001-4-2

Uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v slovenskem pravnem redu

V tretji letošnji številki Pravosodnega biltena je izšel moj prispevek o “Uresničevanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v slovenskem pravnem redu” (str. 35-50). Povzetek je na voljo spodaj. Vabljeni k branju !

Evropsko sodišče za človekove pravice (evropsko sodišče) je osrednji evropski varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kamor se lahko posamezniki obrnejo, če države in njihovi pravni redi ne morejo oziroma ne želijo učinkovito zavarovati njihovih pravic. Ko Evropsko sodišče za človekove pravice poda sodbo zoper državo pogodbenico Evropske konvencije o človekovih pravicah (evropska konvencija), jo mora ta izvršiti v domačem pravnem redu. Pričujoči prispevek v zvezi s tem obravnava uresničevanje evropske konvencije in sodb evropskega sodišča v slovenskem pravnem redu. Namen prispevka je pojasniti značilnosti sodb evropskega sodišča in jasno poudariti obveznosti vseh vej državne oblasti, da izvršujejo sodbe evropskega sodišča zoper Slovenijo in uresničujejo njegove sodbe tudi v drugih primerih. Evropska konvencija je del slovenskega pravnega reda in zato neposredno zavezujoča za slovenska sodišča.

IMG_20191110_160219

Nova številka slovenske revije za človekove pravice – Dignitas, št. 81-82

Izšla je nova številka revije Dignitas – slovenske revije za človekove pravice (št. 81-82, 2018), ki vključuje spodnje prispevke.ovitek hrbet 17 mm-page-001-3

Reform of Democracy 
and the Rule of Law in Slovenia

The rule of law is the fundamental basis for the functioning of any constitutional democracy in a free and democratic state. It is a precondition for a person’s self-fulfilment and a functioning economy. A strategic constitutional and actual priority for Slovenia is to lay the foundations for the functioning of a real rule of law, which need to be internalised by the people, both in the public and the private sector. The rule of law is a precondition for the functioning of all state systems, as well as its social subsystems, particularly the economy. Slovenia started its path towards the rule of law only after declaring independence in 1991. In adopting a new Constitution—despite legal continuity from the previous state—Slovenia accepted explicitly and with high political consensus the values of the rule of law and the protection of human rights, setting them at the top of its normative, constitutional and legal framework. Slovenia thereby also met the criteria for joining the Council of Europe, which confirmed in 1994 the adequacy of its normative rule-of-law framework, both formally and in terms of content. Precisely a modern normative framework, modelled on Western European states with an established tradition of the rule of law, is the greatest strength and best guarantee of lawfulness in Slovenia. However, problems arise when it comes to putting it into practice. A fundamental issue of the rule of law in Slovenia is the huge gap between the normative framework and its realisation by those entrusted with this task.

The state of constitutional democracy and the rule of law in Slovenia is alarming. Confirming this proposition requires no in-depth comparative law analysis. It suffices to take a brief look at the jurisprudence of the European Court of Human Rights, which demonstrates the degree of Slovenia’s compliance with the minimum standards of the rule of law as set down in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The Court’s jurisprudence shows that in Slovenia the rule of law is not actually working in all the areas essential for individuals. This is demonstrated by high-profile rulings against Slovenia in areas such as the prohibition of torture and police brutality, medical malpractice and its investigation, as well as ensuring the right to family life, in particular through appropriate engagement of social work centres. Moreover, according to the Court, anyone seeking legal protection in Slovenian courts risks a violation of his or her right to a trial within a reasonable time. As the Court has pointed out, this right is systemically violated due to inadequate legislation and inefficiency in the administration of justice. Moreover, most judicial proceedings in Slovenia are carried out selectively, meaning that people with ties to formal or informal centres of power often get a free pass. This undermines the very foundation of the formal rule of law, which builds on equality before the law. A state that fails to meet even the formal conditions of the rule of law—and equality before the law certainly is one of them—of course cannot be said to be governed by the rule of law.

This scientific publication was prepared as part of the research project entitled The Reform of Democracy and the Rule of Law in Slovenia (Slovenian Research Agency, project no. J5-7359). The general aim of this research project was to examine the state of democracy and the rule of law in Slovenia, and attempt to design reform proposals. The research analysed the influence of the Council of Europe (CoE) through the European Court of Human Rights and the European Union (EU) through the Court of Justice of the EU on the conditions for the functioning of democracy and the rule of law in Slovenia. The analysis focused on how effectively the judicial, the legislative and the executive branch of power in Slovenia protect democracy and the rule of law. Moreover, the project examined how effectively the Slovenian law protects human rights and fundamental freedoms. Here, the question was why flaws in the functioning of democracy and the rule of law in Slovenia persist despite the influence of the Council of Europe and the EU. This way, we tried to determine the inconsistencies and shortcomings in the Slovenian public sphere, and prepare proposals for correcting these flaws. The overarching aim of the research was therefore to find ways to reform the democracy and the rule of law in Slovenia.

IMG_20170312_133308[1]

 

In terms of content, the project was divided into four separate parts. In the first part, we studied the historical reasons, especially the socialist legacy, and analysed their role in the current state of democracy and the rule of law in Slovenia. The second part focused on the endogenous factors that have been affecting—positively or negatively—democracy and the rule of law in Slovenia since 1991. This part also included an important comparative dimension, as we analysed Slovenia’s experience with the functioning of democracy and rule of law with other transition countries, as well as states that can be regarded as well-functioning societies. The last two parts were dedicated to exogenous factors. The third looked into Slovenia’s democratisation and progress in the rule of law under the influence of the European Convention on Human Rights (ECHR), while the fourth and final part analysed in the same manner the influence of the EU’s acquis communautaire.

These recommendations are the latest addition to the numerous scientific publications prepared and published as part of the project over the last three years. Since this project falls into the realm of legal theory research, which results in written academic discussion that rarely brings immediate effects in practice, the project at first had a more indirect positive influence on the society than a direct impact. Academic writing creates positive effects in the society in the long term by expanding and spreading knowledge. Initially this knowledge is limited to specialised and closed epistemic groups, but gradually it spreads to students, and through them to the wider public space. This is why the research team has decided to expand the scientific articles and monographs, which help inform experts and the public on the possibilities of reforming democracy and the rule of law, with this specialised publication, offering concrete recommendations for stakeholders in this reform area, as well as NGOs advocating the victims of alleged violations of all kinds of human rights that are assumed to have resulted from the state’s shortcomings in this respect.