Call for papers of the Journal Dignitas

Editorial Board of the Journal Dignitas – Slovene Journal for Human Rights – is inviting authors to submit papers for a special issue dedicated to the theme Ecce homo. In the issue contributions on anthropology, metaphysics, history of appearance, meaning and use of the phrase as well as its representations and motives in European or especially Slavic art, literature and culture will be published. The Editorial Board also expects articles on the subject of human right to education, freedom of science and art, the importance of man for a modern state of law and society, or posts on related topics.

All interested contributors are highly encouraged to submit their manuscripts/papers in a form of essays, discussions or scientific papers to the e-mail dignitas@fds.si or directly to the special issue guest editor Assist Prof Dr Ines Vodopivec ines.vodopivec@evro-pf.si.

The deadline for submission of papers is July 15, 2018.

All contributions will be peer-reviewed and published in the printed magazine Dignitas in September 2018. Later the articles will be available in full text on the web (with DOI® numbers assigned).

About the Journal Dignitas

Dignitas is an interdisciplinary Slovenian journal specialized in publication of peer-viewed scientific and professional articles in the field of humanities and social sciences in Slovenian or English language. Basic editorial orientations are directed broadly to human rights law, the judgments of the European Court of Human Rights, related sociological, philosophical and historical studies, legal comments, key documents, studies, opinions and conclusions of the European Commission for Democracy (Venice Commission, Council of Europe); or to other information on important events in the field of human rights protection in Slovenia and the international environment.

For any additional information, please contact with the editor Assist Prof Dr Ines Vodopivec on e-mail dignitas@fds.si or ines.vodopivec@evro-pf.si.

Uredništvo Dignitasa – slovenske revije za človekove pravice – vabi avtorje k oddaji prispevkov za posebno interdisciplinarno številko revije Dignitas na temo Ecce homo. Posebna številka je namenjena prispevkom o antropologiji, metafiziki, zgodovini pojavnosti, pomena in uporabe besedne zveze ter o zgodovini njene reprezentance in motivike v evropski oz. posebej slovenski in slovanski umetnosti, literaturi in kulturi. Uredništvo sprejema tudi prispevke na temo človekove pravice do svobode izobraževanja, svobode znanosti in umetnosti, pomena človeka za sodobno pravno državo in družbo oz. objave na sorodne tematike.

Vabimo vas, da prispevke v obliki eseja, razprave ali znanstvenega članka, pošljete na e-naslov uredništva: dignitas@fds.si ali neposredno na naslov urednice tematske številke doc. dr. Ines Vodopivec ines.vodopivec@evro-pf.si.

Rok za oddajo prispevkov je 15. julij 2018.

Vsi prispevki bodo recenzirani in objavljeni v tiskani reviji Dignitas septembra 2018, kasneje pa dosegljivi v polnem besedilu na spletu.

O reviji Dignitas

Dignitas je interdisciplinarna slovenska revija, ki objavlja recenzirane znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku s področja humanistike in družboslovja. Njene temeljne usmeritve se vežejo širše  na pravo človekovih pravic, na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, povezane sociološke, filozofske in zgodovinske študije, pravne komentarje, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo (Beneške komisije), oz. na druge informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okolju.

Dodatna vprašanja v zvezi z revijo ali pozivom lahko naslovite na navedena e-poštna naslova.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s