Narava zunanje politike

Znanstvena monografija »Zunanja politika – osnove teorije in praksa« obravnava temeljne pojme mednarodnih odnosov, zunanje politike in mednarodnega prava na podlagi analize aktualnih vprašanj mednarodne skupnosti. Knjiga združuje različna raziskovalna področja, in sicer so to zunanja politika, mednarodni odnosi in mednarodno pravo. Uresničevanje zunanje politike je veliko več, kakor so le odnosi med državami in pravila, ki jih te določajo, pogojujejo in urejajo. Zunanja politika ustvarja predvidljivo družbeno okolje, mednarodno skupnost in pravni red, ki temelji na vladavini prava, človekovem dostojanstvu, svobodi, enakosti, solidarnosti in predvidljivosti.

Mednarodno pravo je pogosto predmet različnih kritik, da ne gre za pristno pravno področje. Mednarodno pravo naj ne bi vsebovalo značilnih sestavin pravne države, kakor sta delitev oblasti ter hierarhija pravnih pravil in pravnih sankcij. A kakor pojasnjuje avtor v znanstveni monografiji, so takšne kritike (delno) neupravičene. Pravila mednarodnega pogodbenega in običajnega prava temeljijo na vrhovnih načelih delovanja mednarodne skupnosti, od spoštovanja vladavine prava, prepovedi uporabe sile do mirnega reševanja sporov. Vladavina prava od vseh subjektov in udeležencev mednarodnega prava zahteva, da v mednarodnem pravu delujejo na podlagi prava, in ne na podlagi samovoljne moči. Če neka država krši pravila mednarodnega prava, to ne pomeni, da vladavina prava še ne obstaja.

Prenovljena izdaja monografske publikacije Ernesta Petriča »Zunanja politika – osnove teorije in praksa« ponuja odgovore na klasične dileme zunanje politike, mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, tudi na podlagi dogodkov zadnjih let, še posebej agresije Ruske federacije na Ukrajino. Ruska agresija na Ukrajino pomeni eksistenčni izziv za mednarodno skupnost, njene institucije in pravo. Zdajšnji ruski režim želi z agresijo ne le prisvojiti ozemlje ukrajinske države, temveč spodkopati dosežke mednarodne skupnosti v zadnjem stoletju na področju mednarodnega prava človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava.

Knjiga je razdeljena na pet glavnih delov. Prvi del so teoretični stebri zunanje politike, od pojma zunanje politike do pojma ravnotežja moči. Drugi del analizira mednarodno okolje in zunanjo politiko tako, da obravnava temelje delovanja sodobne mednarodne skupnosti in njene temeljne sestavne dele, od meril za obstoj države, vključno z mednarodnim priznanjem slovenske države. Avtor nato v tretjem delu razčlenjuje odločanje v zunanji politiki, od različnih faz pri sprejemanju odločitev v zunanji politiki, načelnosti in pragmatičnosti do diplomacije. Četrti del obravnava in analizira sredstva zunanje politike, od uporabe sile, ekonomskih sredstev, propagande, mednarodnega prava, mirnega reševanja
sporov, pogovorov, pogajanj, do drugih diplomatskih sredstev. Peti del pa je namenjen posebnostim zunanje politike majhnih in novonastalih držav. Avtor v celotni monografiji utemeljuje, da je cilj zunanje politike varstvo njenih ranljivejših skupin, od posameznikov, manjšin do mejnih držav. Avtor tako pritrjuje Martti Koskenniemi, ki je v sklepu svojega monumentalnega dela o nastanku mednarodnega prava »Blagi prosvetitelj narodov« zapisal, da se »energija in upanje mednarodnega prava skrivata v njegovi sposobnosti, da svoje zavzemanje za spremembe izrazi v jeziku pravic in dolžnosti ter tako tistim, ki sicer nikoli ne pridejo do besede, omogoči, da se sliši njihov glas.«1

Ta monografska publikacija je zato izvirni prispevek na področju mednarodnega prava, saj obravnava temelje zunanje politike in mednarodnega prava. Avtor je eden najbolj izkušenih slovenskih diplomatov, ki je knjigo napisal na podlagi svojih dolgoletnih diplomatskih izkušenj. Mednarodno pravo nastaja predvsem na podlagi prakse države in drugih subjektov mednarodnega prava. Avtorjeve praktične izkušnje iz desetletij dela v diplomaciji in institucijah slovenske demokratične pravne in demokratične države nadgrajuje z večdesetletnim teoretičnim in praktičnim delom na področju mednarodnih odnosov, mednarodnega prava in zunanje politike. Kombinacija izjemnih praktičnih in teoretičnih pristopov dajeta monografiji dodano vrednost, ki je zato edinstvena v slovenski stroki o mednarodnih odnosih in mednarodnem pravu. Odlika monografije je, da teoretične pojme obravnava na podlagi aktualnih vprašanj. Prejšnji izdaji so pri praktičnem in teoretičnem delu uporabljali tako raziskovalci in študentje kakor tudi diplomati slovenske države.

Znanstvena monografija odraža tudi čas, v katerem je nastala. V novi izdaji so namreč obravnavane tudi zadnje kršitve mednarodnega prava v zvezi z agresijo Ruske federacije na Ukrajino. Ruska agresija je načela vse postulate mednarodnega prava, od vladavine prava, varstva človekovih pravic do mirnega reševanja sporov. Mednarodno pravo je nastalo, da se prepreči oziroma omeji samovoljna moč vplivnih držav, od evropskih kolonialnih sil v devetnajstem stoletju, obeh svetovnih velesil med drugo svetovno vojno in po njej, do novo vzpenjajočih se svetovnih hegemonov enaindvajsetega stoletja. Nastalo je, da vladavina prava (rule of law) zamenja opravičevanje samovoljnih odločitev na podlagi prava (rule by law), značilno za nedemokratične in totalitarne režime.

Sporočilo monografije o zunanji politiki je zato nedvoumno. Preživetje in nadaljnji razvoj mednarodne skupnosti dajeta prednost mednarodnemu pravu, ki temelji na vladavini prava, mirnem reševanju sporov in človekovem dostojanstvu. Preživela bo tista mednarodna skupnost, ki bo znala zavarovati svoje temeljne vrednote in načela ter hkrati kaznovati njihove kršitelje. Nova izdaja znanstvene monografije je zato izvirni prispevek k razumevanju sodobne zunanje politike, mednarodnih odnosov in mednarodnega prava.

1 Martti Koskenniemi, Blagi prosvetitelj narodov, Vzpon in padec mednarodnega prava 1870–1960, Cambridge University Press, England, 2001 (slovenska izdaja: MZZ RS in Založba FDV, 2012, glavna urednika: Andraž Zidar in Ana Petrič Polak), str. 488.

Jernej Letnar Černič, Recenzija knjige prof. dr. Ernesta Petriča »Zunanja politika – osnove teorije in praksa«, 2. izdaja, 2023


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s